Stadgar

1. ÄNDAMÅL 

1.1. Lunds Kammarmusiksällskap (LKMS) är en ideell förening som har till ändamål att sammanföra intresserade till utövande och åhörande av kammarmusik. 

1.2. För att uppfylla Sällskapets syfte anordnas sammankomster med musikaliska framträdanden minst 8 gånger per år. 

2. MEDLEMSKAP 

2.1. Medlemskap kan erhållas av var och en som är intresserad av Sällskapet och som betalar en årsavgift vars storlek varje år bestäms på Sällskapets årsmöte. 

2.2. Årsmötet må utse person som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gjort insatser för Sällskapet till Hedersmedlem. 

3. STYRELSE 

3.1. Sällskapets verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och registrator, samt det antal ledamöter som årsmötet beslutar. 

3.2. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i sänder. 

3.3. Styrelsen kan fatta beslut när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

3.4. Styrelsen skall fastställa tidpunkt, lokal och program för Sällskapets sammankomster samt ombesörja Sällskapets angelägenheter i övrigt. Styrelsen företräder Sällskapet utåt. 

3.5. Ordföranden och skattmästaren tecknar Sällskapets firma var för sig. 

4. ÅRSMÖTE

4.1. Årsmöte skall hållas i februari månad. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före sammanträdesdagen. 

4.2. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. 
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Fastställande av medlemsavgift. 
9. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och registrator. 
10. Val av det ytterligare antal styrelseledamöter som årsmötet finner erforderligt för verksamhetsåret. 
11. Val av två revisorer och en suppleant. 
12. Val av valberedning om tre personer. 
13. Övriga ärenden. 

4.3. Omröstning sker öppet om ej annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker avgörandet dock genom lottning. 

5. ÅRSREDOVISNING 

5.1. Sällskapets räkenskaper föres per kalenderår. Årsredovisningen skall omfatta verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall skrivas under av styrelsens ledamöter och överlämnas till revisorerna i januari månad nästpåföljande år. 

5.2. Revisorerna skall efter granskning av styrelsens förvaltning och redovisning avge berättelse, som i underskrivet skick lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 

6. STADGEÄNDRING

Stadgeändring får endast ske vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande fordras minst 2/3 av de avgivna rösterna. 

7. UPPLÖSNING

Beslut om Sällskapets upphörande fattas på samma sätt som beträffande stadgeändring. Vid Sällskapets upplösning skall dess nettotillgångar användas på sätt som framgår av §1. 

Dessa stadgar är antagna vid konstituerande möte i januari 1944 med ändringar den 26 februari 1951, den 10 september 1970, den 17 september 1971, den 8 februari 1999 samt den 28 februari 2000.

Detta dokument är en renskrivning av ett äldre originaldokument. Om misstag har begåtts under transkriberingen gäller originaldokumentet.